Glossary of basic terms in the field of social dialogue


Bipartitni socijalni dijalog

Bipartitni socijalni dijalog podrazumijeva interakciju samo dviju strana, što se u praksi najčešće odnosi na interakciju između poslodavaca i sindikata. Bipartitni dijalog uglavnom ima za cilj kolektivno pregovaranje.
Show all terms

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.