Documents


Collective bargaining agreements

Economic – Social Council (ESC)

International Labour Organization Conventions

Br. 3 – Konvencija o radu žena prije i poslije poroda http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_19.html Br.17 – Konvencija o naknadi koja se isplaćuje radnicima za slučaj nesreće na radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_01_1_7.html Br.18 – Konvencija o naknadama koje se isplaćuju radnicima za profesionalne bolesti http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_01_1_8.html Br.19 – Konvencija o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u odnosu na odštete za nesreće na radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_97.html Br.29 – Konvencija o prisilnom ili obveznom radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_51.html Br.48 – Konvencija o utemeljenju međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_99.html Br.87 – Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_22.html Konvencija o zaštiti plaća – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312240 Br.98 – Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_23.html Br.100 – Konvencija o jednakosti plaća radnika i radnica za rad jednake vrijednosti http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_24.html Br.102 – Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_01_1_10.html Br.103 – Konvencija o zaštiti majčinstva http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_20.html Br.105 – Konvencija o ukinuću prinudnog rada http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1996_10_12_75.html Br.106 – Konvencija o tjednom odmoru u trgovini i uredima http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_02_3_23.html Br.111 – Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_52.html Br.116 – Konvencija o djelomičnoj reviziji konvencija http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_25.html Br.122 – Konvencija o politici zapošljavanja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_10_11_108.html Konvencija o iznosu minimalne plaće – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO Br.132 – Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_02_3_27.html Konvencija o plaćenom dopustu zbog obrazovanja – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312285:NO Konvencija o radnim odnosima (javnih djelatnosti) – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312296:NO Konvencija o kolektivnom pregovaranju – nije ratificirana http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312299:NO Br.156 – Konvencija o jednakim mogućnostima i jednakom tretmanu radnika i radnica: radnici s obiteljskim obvezama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_54.html Br.159 – Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_96.html Br.135 – Konvencija o zaštiti predstavnika radnika u poduzeću i pogodnostima koje bi im trebalo osigurati http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_53.html Br.138 – Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_02_3_24.html Br.139 – Konvencija o sprečavanju i kontroli profesionalnih rizika uzrokovanih kancerogenim supstancama i agensima https://osha.europa.eu/fop/croatia/hr/zakoni/drzavni-zakoni/konvencije-MOR-a/konvencija_139_o_sprecavanju_i_kontroli_profesionalnih_rizika.pdf Br.155 – Konvencija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i o radnom okruženju http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_101.html Br.161 – Konvencija o službama medicine rada Preuzmite PDF

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.